TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
ABET – XÂY DỰNG CLO VÀ RUBRIC MÔN THỰC TẬP DOANH NGHIỆP PHỤC VỤ LẤY DỮ LIỆU CHO CHU KỲ 1
06/09/2019

Cuộc thảo luận diễn ra vào ngày 13 tháng 08 năm 2019

Địa điểm: Văn phòng BM CNTP, trường  ĐH Công Nghiệp TP.HCM, 12 Nguyễn Văn Bảo, Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Thành phần: Thầy Nguyễn Đức Vượng

Thầy Nguyễn Bá Thanh

Thành viên: Các thầy cô trong ban ABET  CNTP

Nội dung chính

Xây dựng lại CLO và xây dựng rubric môn thực tập doanh nghiệp (áp dụng cho K12)

Ý kiến thảo luận

  1. Xây dựng CLO mới

Kỹ năng viết báo cáo của môn thực tập doanh nghiệp thuộc nontechnical. Còn kỹ năng viết báo cáo trong khóa luận tốt nghiệp là technical.

CLO1: Perform effectively written communication in nontechnical envỉonment (phần đánh máy trong báo cáo)

CLO2: Ability to communication to company’s staff

  1. Xây dựng rubric

Rubric CBHD tại nhà máy:

N Nội dung 1 2 3 4
1. Tuân thủ Quy định về ATLĐ Không thực hiện đúng theo quy định về ATLĐ Thường phải nhắc nhở để thực hiện các quy định về ATLĐ 1-2 quy định về ATLĐ chưa thực hiện Đảm bảo được quy định về ATLĐ
2. Tuân thủ Quy định về ATTP Không thực hiện đúng theo quy định về ATTP Thường phải nhắc nhở để thực hiện các quy định về ATTP 1-2 quy định về ATTP chưa thực hiện Đảm bảo được quy định về ATTP
3. Tuân thủ Quy định về tác phong làm việc Không thực hiện đúng theo quy định về tác phong làm việc. Thường phải nhắc nhở để thực hiện các quy định về tác phong làm việc. 1-2 quy định về tác phong làm việc chưa thực hiện. Đảm bảo được quy định về tác phong làm việc.
4. Tuân thủ thời gian làm việc Thường phải nhắc nhở để đi làm việc đúng giờ. Thường không có mặt tại nơi làm việc 1-2 lần phải nhắc nhở để đi làm việc đúng giờ. Nghỉ trên 20% thời gian làm việc. Đảm bảo được đi làm việc đúng giờ. Nghỉ 1-2 ngày Đảm bảo được đi làm việc đúng giờ, nhắc nhở và không để bạn nào trong nhóm bị đi làm việc trễ giờ. Không vắng mặt ngày nào
5. Kỹ năng giao tiếp với đồng nghiệp tại nơi thực tập Thường chậm chạp, không hòa đồng. Thường hỏi mới trả lời. Cần giúp đỡ/nhắc nhở trong công việc Có trách nhiệm với bản thân, tự hoàn thiện công việc của mình. Hòa đồng tốt, cởi mở. Có trách nhiệm với bản thân, tự hoàn thiện công việc của mình. Thân thiện với các thành viên trong nhà máy. Hòa đồng tốt, cởi mở, siêng năng.
6. Khả năng thích ứng với công việc Không có khả năng thích ứng với công việc Chậm tiếp thu, cần nhắc nhở nhiều Cần nhắc nhở 1-2 lần mới tiếp thu được Tiếp thu nhanh, sau khi giải thích nắm được ngay vấn đề.
7. Hiệu quả công việc Còn có một số lỗi Chưa đáp ứng yêu cầu Đạt yêu cầu. Làm tốt yêu cầu.

Rubric GVHD tại nhà máy:

TT Nội dung 0 1 – 3,5 4 – 6 6,5 – 8 8.5 – 10
1 Ý nghĩa và mục đích thực tập Không trình bày được       Trình bày được
2 Thông tin chung về nơi thực tập Không trình bày dược nội dung nào trong 4 nội dung sau:

–    Thông tin cơ bản của doanh nghiệp.

–    Lĩnh vực hoạt động và các sản phẩm /dịch vụ của doanh nghiệp

–    Sơ đồ tổ chức, nhân sự

–    Mặt bằng nhà máy

Trình bày được 1 trong 4 nội dung sau:

–    Thông tin cơ bản của doanh nghiệp.

–    Lĩnh vực hoạt động và các sản phẩm /dịch vụ của doanh nghiệp

–    Sơ đồ tổ chức, nhân sự

–    Mặt bằng nhà máy

Trình bày được 2 trong 4 nội dung sau:

–    Thông tin cơ bản của doanh nghiệp.

–    Lĩnh vực hoạt động và các sản phẩm /dịch vụ của doanh nghiệp

–    Sơ đồ tổ chức, nhân sự

–    Mặt bằng nhà máy

Trình bày được 3 trong 4 nội dung sau:

–    Thông tin cơ bản của doanh nghiệp.

–    Lĩnh vực hoạt động và các sản phẩm /dịch vụ của doanh nghiệp

–    Sơ đồ tổ chức, nhân sự

–    Mặt bằng nhà máy

Trình bày được 4 nội dung sau:

–    Thông tin cơ bản của doanh nghiệp.

–    Lĩnh vực hoạt động và các sản phẩm /dịch vụ của doanh nghiệp

–    Sơ đồ tổ chức, nhân sự

–    Mặt bằng nhà máy

3 Trình bày công việc thực hiện cụ thể cùng với các thông số công nghệ (bao gồm các thông số kỹ thuật công nghệ của nguyên phụ liệu, thiết bị, sản phẩm) Không mô tả được công việc thực hiện, không có thông số công nghệ cơ bản Mô tả được công việc thực hiện, nhưng chưa chính xác và không có thông số công nghệ cơ bản Chỉ mô tả được công việc thực hiện nhưng chưa có thông số công nghệ cơ bản Mô tả công việc thực hiện một cách cụ thể, có thông số công nghệ nhưng chưa đầy đủ. Mô tả công việc thực hiện một cách cụ thể với đầy đủ các thông số công nghệ cơ bản
4 Nhận xét/kiến nghị

 

Không có nhận xét / kiến nghị liên quan đến 4 tiêu chí sau:

–    ATVSTP

–    ATLĐ

–    Đảm bảo chất lượng

–    Cải tiến năng suất, hiệu quả (nếu có)

Nêu được nhận xét, kiến nghị dưới 2 trong 4 tiêu chí sau:

–    ATVSTP

–    ATLĐ

–    Đảm bảo chất lượng

–    Cải tiến năng suất, hiệu quả (nếu có)

Nêu được nhận xét, kiến nghị về 2 trong 4 tiêu chí sau:

–    ATVSTP

–    ATLĐ

–    Đảm bảo chất lượng

–    Cải tiến năng suất, hiệu quả (nếu có)

Nêu được nhận xét, kiến nghị về 3 trong 4 tiêu chí sau:

–    ATVSTP

–    ATLĐ

–    Đảm bảo chất lượng

–    Cải tiến năng suất, hiệu quả (nếu có)

Nêu được nhận xét, kiến nghị về 4 tiêu chí sau:

–    ATVSTP

–    ATLĐ

–    Đảm bảo chất lượng

–    Cải tiến năng suất, hiệu quả (nếu có)

5 Kết luận Không có kết luận Trình bày được, nhưng không liên quan đến các nội dung sau:

–    Vai trò của kỹ sư

–    Bài học về ứng xử

–    Định hướng nghề nghiệp của bản thân

Trình bày được 1 trong các nội dung sau:

–    Vai trò của kỹ sư

–    Bài học về ứng xử

–    Định hướng nghề nghiệp của bản thân

Trình bày được 2 trong các nội dung sau:

–    Vai trò của kỹ sư

–    Bài học về ứng xử

–    Định hướng nghề nghiệp của bản thân

Trình bày được đẩy đủ các nội dung sau:

–    Vai trò của kỹ sư

–    Bài học về ứng xử

–    Định hướng nghề nghiệp của bản thân

6 Hình thức báo cáo

–    Sử dụng các thuật ngữ chuyên ngành chuẩn xác

–    Hình thức trình bày đúng quy định của môn học.

–    Lỗi chính tả

  Không sử dụng hiệu quả thuật ngữ chuyên ngành. Hình thức không đúng theo quy định. Có trên 20 lỗi ngữ pháp. Sử dụng hiệu quả thuật ngữ chuyên ngành. Hình thức đúng theo quy định. Có 10 – 20 lỗi ngữ pháp. Sử dụng hiệu quả thuật ngữ chuyên ngành. Hình thức đúng theo quy định. Có 5- 10 lỗi ngữ pháp. Sử dụng hiệu quả thuật ngữ chuyên ngành. Hình thức đúng theo quy định. Còn 1-5 lỗi ngữ pháp
7 Thời gian thực tập Dưới 24 ngày       Không dưới 24 ngày
8 Tương tác tác với giáo viên HD

 

Hoàn toàn không tương tác với GVHD   Chỉ tương tác với GVHD 1-3 lần Chỉ tương tác với GVHD 4-6 lần Tương tác với GVHD từ 7 lần trở lên

Kết luận: Rubric sẽ được áp dụng cho K12. Sau đó sẽ có các điều chỉnh nếu chưa phù hợp

Một vài hình ảnh liên quan đến hoạt động

Đơn vị liên kết