TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
ABET – XÂY DỰNG CLO VÀ RUBRIC MÔN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP PHỤC VỤ LẤY DỮ LIỆU CHO CHU KỲ 1
04/09/2019

Cuộc thảo luận diễn ra vào ngày 09 tháng 08 năm 2019

Địa điểm: Văn phòng BM CNTP, trường  ĐH Công Nghiệp TP.HCM, 12 Nguyễn Văn Bảo, Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Thành phần: Thầy Nguyễn Đức Vượng

Thầy Nguyễn Bá Thanh

Thành viên: Các thầy cô trong ban ABET  CNTP

Nội dung chính

Xây dựng lại CLO và xây dựng rubric môn khóa luận tốt nghiệp

Ý kiến thảo luận

  1. Xây dựng CLO mới

CLO1. Carry out the experiments following the objectives in thesis proposal (SO3)

CLO2. Analyze and compare the results obtained with previous studies, give clear conclusions and recommendations (SO3)

CLO3. Analyze the experimental data (SO3)

CLO4. Oral present the topic clearly, accurately, and effectively (SO5)

CLO5. Write the thesis in accordance with right format (SO5)

CLO6. Complete the works in time and in accordance with laboratory regulations (SO4)

  1. Xây dựng rubric
TT Nội dung 1 – Không đạt 2 – Trung bình 3 – Khá 4 – Giỏi
0 – 4 5 – 6 7 – 8 9 – 10
1. Sử dụng công cụ để phân tích dữ liệu thí nghiệm và đưa ra kết luận giải quyết vấn đề trong FET Không biết dùng các phần mềm phân tích được dữ liệu Dùng phần mềm để sắp xếp và kiểm tra sơ bộ số liệu; nhưng không có khả năng nhận xét kết quả thu thập được. Dùng phần mềm để sắp xếp, kiểm tra và phân tích dữ liệu ở mức cơ bản, nhận xét được kết quả. Dùng phần mềm để sắp xếp, kiểm tra và phân tích dữ liệu, nhận xét và bàn luận kết quả, đưa ra được kết luận để giải quyết vấn đề đang nghiên cứu
2. Demonstrate experiment data through adequate and efficient graphical performance Không biểu diễn được dữ liệu thí nghiệm thông qua đồ thị Biểu diễn được dữ liệu thí nghiệm thông qua đồ thị phù hợp, có được từ 1 – 2 trong số các thành phần của đồ thị (tên đồ thị, tên và đơn vị các trục, legend, SE/SD bar) (5 điểm).

Nếu có thêm trích dẫn đồ thị này trong bài viết thì đạt 6 điểm.

Biểu diễn được dữ liệu thí nghiệm thông qua đồ thị phù hợp, với đầy đủ 4 các thành phần của đồ thị (tên đồ thị, tên và đơn vị các trục, legend, SE/SD bar), nhưng không có trích dẫn.

Hoặc có được 3 trong số các thành phần nhưng có trích dẫn đồ thị này trong bài viết

Biểu diễn được dữ liệu thí nghiệm thông qua đồ thị phù hợp, với đầy đủ các thành phần của đồ thị (tên đồ thị, tên và đơn vị các trục, legend, SE/SD bar), và có trích dẫn đồ thị này trong bài viết
3. Find out and use references effectively Không có tài liệu tham khảo.

Không trích dẫn tài liệu tham khảo theo quy định của VST.

 

Có tài liệu tham khảo, trích dẫn đúng theo quy định của VST,  nhưng không trích dẫn đủ số tài liệu tham khảo đã nêu và ngược lại.

 

Có tài liệu tham khảo hợp lý, trích dẫn đúng theo quy định của VST, trích dẫn đủ số tài liệu tham khảo đã nêu.

 

Có tài liệu tham khảo hợp lý và phù hợp nội dung nghiên cứu, trích dẫn đúng theo quy định của VST, trích dẫn đủ số tài liệu tham khảo đã nêu.

 

 

Kiến nghị: Tiếp tục làm việc ở các buổi họp sau về mapping các môn học

Một vài hình ảnh liên quan đến hoạt động

Đơn vị liên kết