TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
ABET – HỌP THỐNG NHẤT CHỌN CÁC MÔN PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ SSR
02/10/2019

Cuộc thảo luận diễn ra vào ngày 27 tháng 09 năm 2019

Địa điểm: Văn phòng BM CNTP, trường  ĐH Công Nghiệp TP.HCM, 12 Nguyễn Văn Bảo, Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Thành phần: Thầy Nguyễn Đức Vượng

Thầy Nguyễn Bá Thanh

Thành viên: Các thầy cô trong ban ABET  CNTP

Nội dung chính

Họp thống nhất các môn lấy data cho chu kỳ 1 phục vụ viết SSR và Readiness Review

Ý kiến thảo luận

Cô Bình và thầy Do Viet Phuong phụ trách thống kê các môn lấy data để viết báo cáo SSR

Kết quả như sau:

SOs Performance Indicators Key Course code Key Course Name
1 1.1 Calculate technical engineering parameters (machines, equipment, processes) to solve problems in FET. PL-DES. Food machine design.
1.2 Apply chemical, physical and biological principles to explain phenomena in FET. SELECT10.1; SELECT10.2; SELECT10.3; SELECT10.4; SELECT10.5; SELECT10.6;

SELECT10.7;

SELECT10.8;

SELECT10.9.

 

Agricultural processing technology; Animal husbandry and aquatic product processing technology; Beverage processing technology; Milk and dairy product processing technology; Confectionary processing technology; Tropical product processing technology; Food Biotechnology; Food Waste Treatment Technology; Fermentation Technology.

*Only 3 courses will be collected for assessment in each cycle.

1.3 Operate machine and equipment used in food productions. SELECT10.1; SELECT10.2; SELECT10.3; SELECT10.4; SELECT10.5; SELECT10.6;

SELECT10.7;

SELECT10.8;

SELECT10.9;

Agricultural processing technology; Animal husbandry and aquatic product processing technology; Beverage processing technology; Milk and dairy product processing technology; Confectionary processing technology; Tropical product processing technology; Food Biotechnology; Food Waste Treatment Technology; Fermentation Technology.

*Only 3 courses will be collected for assessment in each cycle.

1.4 Apply modern tools of mathematics, science, engineering, or technology to solve problems related to FET. SENSO. Sensory evaluation of foods.
2 2.1 Design system components related to FET. PL-DES. Food plant design.
2.2 Design food engineering technology systems. PL-DES; QAFL. Food plant design; Food Quality Assurance and food law.
2.3 Design food product and its food processing processes using diagrams / flowcharts or other tools. PR.DES-LAB Product Design and Development Practice.
3 3.1 Conduct standard tests and measurements in food engineering technology. FANAL. Food Analysis.
3.2 Plan and conduct experiments in food engineering technology. PR.DES-LAB Product Design and Development Practice.
3.3 Analyze and interpret experimental results to improve processes. DANAL; F-ADD; SENSO; PR.DES-LAB. Data analysis; Food Additives; Sensory evaluation of foods; Product Design and Development Practice.
4 4.1 Participate in team discussion and contribute ideas to solve a particular task. PR-DES. Product Design and Development.
4.2 Complete assigned tasks as leader or team member in timely manner. PR-DES. Product Design and Development.
4.3 Collaborate with other team members to accomplish team’s tasks PR-DES. Product Design and Development.
5 5.1 Apply written communication in technical environments. INTERN. Internship.
5.2 Apply oral communication in technical environments. PR-DES. Product Design and Development.
5.3 Apply graphical communication on technical environments. PR.DES-LAB. Product Design and Development Practice.
5.4 Identify and use appropriate technical literatures. NUSAF. Nutrition and food safety.

 

Kiến nghị: Tiếp tục làm việc ở các buổi họp sau về data các tiêu chuẩn còn lại

Một vài hình ảnh liên quan đến hoạt động

 

 

 

Đơn vị liên kết