TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
ABET – HỌP ĐÁNH GIÁ CÁC SO CỦA CÁC MÔN HỌC THUỘC CHU KỲ 1
05/10/2019

Cuộc thảo luận diễn ra vào ngày 25 tháng 09 năm 2019

Địa điểm: Văn phòng BM CNTP, trường  ĐH Công Nghiệp TP.HCM, 12 Nguyễn Văn Bảo, Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Thành phần: Thầy Nguyễn Đức Vượng

Thầy Nguyễn Bá Thanh

Thành viên: Các thầy cô trong ban ABET  CNTP

Nội dung chính

Họp viết đánh giá 5 SO cho các môn học thuộc chu kỳ 1 chuẩn bị cho báo cáo SSR

Ý kiến thảo luận

Cô Bình và cô Hoan phụ trách chính hoàn thành báo cáo này

Kết quả như sau:

SO1:

SO2:

SO3:

SO4:

SO5:

Kiến nghị: Tiếp tục làm việc ở các buổi họp sau về data các tiêu chuẩn còn lại

Một vài hình ảnh liên quan đến hoạt động

Đơn vị liên kết