TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
THÔNG BÁO XÉT DUYỆT ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG ĐỢT II NĂM 2018
20/03/2018

Trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM thông báo về xét duyệt đề tài cấp Trường năm 2018 đợt 2 cho Giảng viênSinh viên:

Theo yêu cầu của Tiểu ban và Hội đồng KHCN xét duyệt đề tài cấp Trường, các đề xuất đề tài phải thông qua tuyển chọn và góp ý của hội đồng cơ sở của đơn vị.

Chủ nhiệm đề tài nộp hồ sơ cho hội đồng cơ sở xét tuyển đề tài cấp Trường của Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm chậm nhất là ngày 7/5/2018 (Nộp cho Cô Lê Hương Thủy, Phòng F4.9).

Họp hội đồng tuyển chọn và góp ý của Viện Công nghệ Sinh học và thực phẩm vào ngày 8/5 – 10/5/2018. (Chủ nhiệm đề tài phải báo cáo đề cương nghiên cứu trước hội đồng của đơn vị).

Sau báo cáo, chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa lại bản đề xuất và thuyết minh đề tài và nộp lại bản cuối cho cô Lê Hương Thủy tổng hợp đăng ký đề xuất của đơn vị và nộp lại cho Phòng Quản lý KHCN& HTQT là ngày 14/5/2018.

Các biểu mẫu hồ sơ xét tuyển đề tài cấp Trường được đăng tải theo đường link:

http://khoahocquocte.iuh.edu.vn/bieumau@96-Van-ban.html#
Thông báo của Trường tải tại đây.

Đơn vị liên kết