TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Thông báo sinh hoạt chủ nhiệm lớp ĐHTP11D
24/01/2018

Lịch SHCN tháng 01/2018 như sau:

Tiết 5-6, thứ 5, ngày 25/01/2018, phòng A2.03

Đề nghị các em đi sinh hoạt đầy đủ để nghe phổ biến các thông báo mới.

Trân trọng thông báo.

Đơn vị liên kết