TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
THÔNG BÁO VỀ VIỆC SỬ DỤNG GOOGLE CLASSROOM TRONG QUẢN LÝ LỚP HỌC
15/09/2018

Sinh viên  sử dụng code đã được cung cấp trong buổi học đầu tiên để tham gia lớp học online (google classroom) “Kỹ thuật nông nghiệp công nghệ cao” hoặc “Giải phẫu và sinh lý I”.

Sinh viên có thể vào google classroom bằng google account của cá nhân trên PC hoặc smartphone có cài app “google classroom”.

Sau khi tham gia lớp học sinh viên có thể: Download toàn bộ tài tiệu học tập (giáo trình, đề cương, bài giảng ppt, rubrics – chi tiết nội dung thi và cách chấm điểm), gửi bài báo cáo thực hành hay bài tập về nhà, đọc và xem các tài liệu khác liên quan đến nội dung học.

Sinh viên chỉ được sử dụng code cho cá nhân, không được đưa code cho các sinh viên không đăng ký tham gia học phần.

Đơn vị liên kết