TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỰC VẬT – DHSH11ATT
07/05/2018

Chúc cả lớp ôn tập và thi tốt:

Phần 1: Nuôi cấy mô thực vật

 1. Hormon thực vật trong nuôi cấy mô thực vật.
 2. Callus là gì? Làm thế nào để tạo callus. Trong nuôi cấy callus cần lưu í những gì? Tại sao>
 3. Quá trình phôi hóa, phát sinh sinh cơ quan trong nuôi cấy mô thực vật.
 4. Các bước của vi nhân giống – micropropagation (Nội dung, lưu í, giải thích tại sao)
 5. Cây đơn bội. Làm thế nào để tạo cây đơn bội.
 6. Nuôi cấy phôi (embryo culture, embryo rescue)

 

Phần 2: Chuyển gen thực vật

 1. Cloning vector, expression vector (cho ví dụ cụ thể)
 2. Promoter, Terminator (cho ví dụ cụ thể)
 3. Marker gene, Reporter gene (cho ví dụ cụ thể)
 4. Tại sao vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens lại có thể gây khối u ở thực vật trong tự nhiên. Làm thế nào để khắc phục hiện tượng này trong chuyển gen.
 5. Tại sao trong chuyển gen thực vật nhờ vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens người ta thường tạo vết thương. Từ hiện tượng này người ta sử dụng chất gì để tăng hiệu quả trong chuyển gen?
 6. Làm thế nào để tạo cây chuyển gen có khả năng chịu hạn? Cho ví dụ cụ thể?
 7. Làm thế nào để tạo cây chuyển gen có khả năng kháng côn trùng? Cho ví dụ cụ thể?
 8. Làm thế nào để tạo cây chuyển gen có khả năng kháng thuốc diệt cỏ? Cho ví dụ cụ thể?
 9. . Làm thế nào để tạo cây cà chua chuyển gen có khả năng kéo dài thời gian bảo quản (FLSVR SARV tomato)?
 10. Công nghệ sinh học thực vật trong khắc phục ô nhiễm đất, nước (photoremediation).
 11. Công nghệ sinh học thực vật trong sản xuất các họp chất thực vật thứ cấp (Secondary Plant Metabolites).
 12. Phát hiện cây biến đổi gen nhờ phương pháp PCR.
Đơn vị liên kết