TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Thay đổi GV phụ trách phòng F6.4 và F6.5
18/04/2017

Cô Nguyệt, Trưởng Bộ môn DD&KHPT, thông báo từ ngày 01/05/2017:

+ Thầy Lâm Khắc Kỷ phụ trách phòng thí nghiệm F6.4

+ Cô Huỳnh Nguyễn Quế Anh phụ trách phòng thí nghiệm F6.5

Sinh viên đồ án/báo cáo nào muốn mượn phòng kể từ sau ngày 01/05/2017 vui lòng liên hệ 2 thầy cô phụ trách trên.

Những sinh viên nào đã mượn dụng cụ, thiết bị và tủ dụng cụ của phòng F6.4 vui lòng giao trả cho thầy Hiếu trong thời gian sớm nhất (tốt nhất là trước 1/5)

Đơn vị liên kết