TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Lịch dự giờ bộ môn DD&KHTP
14/03/2017

Lịch dự giờ Bộ môn Dinh dưỡng và Khoa học thực phẩm

STT Giảng viên Môn Tiết Thứ Lớp Ngày Phòng
1 Nguyễn Thị Diệu Hạnh Vi sinh thực phẩm 10 Thứ Ba DHTP11BTT 21/03/2017 B13.3
2 Nguyễn Thị Trang Hóa sinh Thực phẩm 2 9 Thứ Tư DHTP11C 22/03/2017 V12.3
3 Phạm Hồng Hiếu Kiểm soát chất lượng thực phẩm 10 Thứ Tư DHTP10A 22/03/2017 A3.7
4 Huỳnh Nguyễn QuếAnh Thực hành Phân tích Thực phẩm 2 Thứ Tư DHTP11A

Nhóm2

22/03/2017 F6.7

 

Ngày 14/03/2017

Trưởng Bộ Môn

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

(đã ký)

Lưu ý: Theo thông báo của Trưởng Bộ môn, các thầy cô nào không có giờ giảng vui lòng tham dự đầy đủ.

Đơn vị liên kết