TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
HỘI ĐỒNG LUẬN VĂN & ĐỒ ÁN ĐHTP9 CỦA BỘ MÔN DINH DƯỠNG & KHTP
20/05/2017

Ngày bảo vệ: 23/05/2017

Danh sách hội đồng và thời gian, địa điểm:

Hội đồng 1

Hội đồng 2 *

Hội đồng 3

 

*Lưu ý: Hội đồng 2 vừa cập nhật thêm 1 nhóm do thầy Phạm Tấn Việt làm GVHD theo danh sách ban đầu từ bộ môn ĐBCL & ATTP chuyển qua

Đơn vị liên kết