TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Đăng ký nơi thực tập online
Đăng ký nơi thực tập online

======================================================================================

Đã hết thời gian đăng ký

Vui lòng quay trở lại sau một thời gian nữa hoặc chờ thông báo mới.

Đơn vị liên kết