TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Ngành Đảm bảo Chất lượng & An toàn Thực phẩm – Chuẩn đầu ra
Ngành Đảm bảo Chất lượng & An toàn Thực phẩm – Chuẩn đầu ra

Sinh viên sau khi ra trường có khả năng:

  1. Có khả năng ứng dụng kiến thức toán học, tin học, khoa học cơ bản và khoa học ứng dụng để tổ chức quản lý các vấn đề kinh tế – kỹ thuật mang đặc thù của ngành.
  2. Có nền tảng và khả năng cập nhật những kiến thức, những kỹ năng để có thể đương đầu với những thử thách mới trong lĩnh vực nghề nghiệp của mình.
  3. Có khả năng tiến hành các thí nghiệm phân tích, đánh giá chất lượng thực phẩm ở các khía cạnh khác nhau (về hoá học, vật lý, vi sinh và cảm quan), và xử lý được dữ liệu thu được từ thực nghiệm đơn giản cũng như phức tạp.
  4. Có khả năng kiểm tra chất lượng sản phẩm thực phẩm, đảm bảo chất lượng sản phẩm thực phẩm, quản lý an toàn thực phẩm và đảm bảo dinh dưỡng thực phẩm.
  5. Có khả năng thiết kế, cải tiến, phát triển, và triển khai sản xuất sản phẩn thực phẩm ở qui mô công nghiệp theo nhu cầu đòi hỏi xã hội
  6. Có hiểu biết về trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp
  7. Có khả năng tổ chức và làm việc hiệu quả trong một nhóm đa ngành và đa dạng về văn hoá: khả năng làm việc nhóm, báo cáo, thuyết trình, sử dụng được ngoại ngữ trong giao tiếp, tìm kiếm và trao đổi thông tin…
  8. Có khả năng nhận thức về nhu cầu học tập và có năng lực thực hiện việc học tập liên tục, học tập suốt đời.
Đơn vị liên kết