TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Thông báo nhận giấy giới thiệu thực tập
15/03/2018

Bộ môn CNTP xin thông báo đến SV DHTP10 như sau:

Sinh viên DHTP10 ngành Công nghệ thực phẩm sẽ xin giấy giới thiệu để tự xin đơn vị thực tập đúng chuyên ngành và gửi giấy xác nhận chấp nhận của đơn vị thực tập cho giáo vụ Viện từ ngày 15/3/2018 đến hết ngày 5/4/2018. Qua thời hạn này, bộ môn CNTP sẽ lập danh sách và bố trí nơi thực tập cho các sinh viên không xin được nơi thực tập và sẽ không thay đổi danh sách sau đó.
Trân trọng thông báo.
Đơn vị liên kết