TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Thông báo đến lớp ĐHTP10 về TH Phát triển sản phẩm
26/12/2017

CÁC YÊU CẦU CHO BUỔI ĐẦU TIÊN

Như cô đã thông báo ở giờ học lý thuyết Phát triển Sản phẩm, buổi thực hành đầu tiên sẽ thảo luận thật cụ thể về từng sản phẩm và phương thức tạo ra sản phẩm đó. Chính vì vậy, cô yêu cầu các nhóm thực hành do cô phụ trách CHUẨN BỊ BÀI TRÌNH BÀY POWERPOINT, Nội dung bao gồm các vấn đề:

1. Tên sản phẩm
2. Các thuộc tính cơ bản và các yếu tố ảnh hưởng đến các thuộc tính
3. Qui trình sản xuất dự kiến, các loại nguyên liệu, dụng cụ thiết bị, hóa chất cần sử dụng. Các em đã chuẩn bị nguyên vật liệu chưa? Cần hỗ trợ những gì?
4. Thiết kế thí nghiệm: bao nhiêu thí nghiệm? Cho từng thí nghiệm cần nêu rõ: yếu tố cố định, biến khảo sát, hàm mục tiêu, các cơ sở cho việc chọn lựa khoảng biến thiên, bước nhảy trong từng thí nghiệm và sơ đồ bố trí thí nghiệm
5. Phương pháp đánh giá sản phẩm: đo lường hay cảm quan
6. Phương pháp xử lí số liệu
7. Timeframe: kế hoạch thực hiện trong thời gian 5 tuần

File đính kèm:

CÁC YÊU CẦU CHO BUỔI ĐẦU TIÊN

Đơn vị liên kết