TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Định hướng đề tài cho sinh viên BM Công nghệ Thực phẩm
05/04/2017

Định hướng đề tài của Bộ môn CNTP

  • Các đề tài thực hiện theo hướng về Công nghệ thực phẩm và kỹ thuật thực phẩm.

Mục tiêu của chương trình

  • Đáp ứng nhu cầu và cải tiến liên tục phục vụ Doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ của lĩnh vực Công nghệ Thực phẩm.

Cụ thể các đề tài cần cho sinh viên thể hiện khả năng:

  • Lựa chọn và áp dụng kiến thức, kỹ thuật và các công cụ kỹ thuật hiện đại vào các hoạt động kỹ thuật công nghệ thực phẩm
  • Tiến hành các thí nghiệm, đo lường, phân tích để áp dụng kết quả thí nghiệm nhằm thiết kế hoặc cải tiến một quy trình công nghệ thực phẩm hoặc tạo ra một/ nhóm sản phẩm thực phẩm mới đáp ứng yêu cầu thị trường.
  • Thiết kế hệ thống, máy móc, thiết bị hoặc quá trình công nghệ thực phẩm phù hợp với mục tiêu chương trình.
  • Phát hiện, phân tích và giải quyết các vấn đề công nghệ kỹ thuật trong nhà máy sản xuất thực phẩm.
  • Nghiên cứu, tách chiết các hợp chất từ nguyên liệu thực phẩm có khả năng ứng dụng trong công nghệ bảo quản và chế biến sản phẩm thực phẩm.

*Ưu tiên các nhóm đề tài về công nghệ, kỹ thuật thực phẩm, nhằm đáp ứng yêu cầu hoặc các đơn đặt hàng hoặc theo định hướng của các doanh nghiệp thực phẩm, các đề tài khoa học cấp trường, các đề tài của sở khoa hoc công nghệ hay các đề tài cho sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học của Thành Đoàn.

*Ưu tiên các ứng dụng lý thuyết chuyên ngành công nghệ kỹ thuật thực phẩm đang là thế mạnh của Viện Công nghệ Sinh học- Thực phẩm.

Đơn vị liên kết