INDUSTRIAL UNIVERSITY OF HO CHI MINH CITY
INSTITUTE OF BIOTECHNOLOGY AND FOOD TECHNOLOGY
Công nghệ Thực phẩm – Mục tiêu đào tạo
Công nghệ Thực phẩm – Mục tiêu đào tạo

Đào tạo kỹ sư có kiến thức nền tảng vững chắc về khoa học và công nghệ thực phẩm; có khả năng:

  • Phân tích, thiết kế và cung cấp các giải pháp kỹ thuật, quản lý cho hệ thống ngành công nghệ thực phẩm;
  • Làm việc nhóm và kỹ năng giao tiếp tốt;
  • Thành công trong các vị trí việc làm về công nghệ thực phẩm và các lĩnh vực liên quan đến công nghệ thực phẩm
  • Theo đuổi sự phát triển nghề nghiệp hoặc nâng cao trình độ
  • Có trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp cao

Đào tạo kỹ sư để trở thành những cán bộ chủ lực cho các đơn vị sản xuất, quản lý và nghiên cứu về thực phẩm; những cán bộ giảng dạy chuyên ngành cho các trường đại học và cao đẳng trong tương lai

Cooperate