TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo đáp ứng kiểm định ABET phiên bản mới nhất.
02/04/2019

Sinh viên cần đạt được những kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm; được thể hiện dưới những điểm cụ thể như sau:

  1. Có khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của các ngành khoa học, toán học, kỹ thuật và công nghệ để giải quyết các nhiệm vụ tổng quát liên quan ngành công nghệ sinh học
  2. Có khả năng thiết kế hệ thống, thành phần hoặc quá trình đáp ứng các yêu cầu chuyên biệt cho các các nhiệm vụ kỹ thuật tổng quát liên quan ngành công nghệ sinh học
  3. Có khả năng sử dụng các hình thức giao tiếp bằng văn nói, văn viết, và hình ảnh trong cuộc sống và môi trường kỹ thuật. Có khả năng xác định và sử dụng các tài liệu kỹ thuật chuyên ngành phù hợp
  4. Có khả năng tiến hành các thử nghiệm, phép đo lường tiêu chuẩn, thực nghiệm và phân tích, diễn giải các kết quả thí nghiệm để cải tiến quy trình
  5. Có khả năng hoạt động hiệu quả ở vị trí thành viên hoặc trưởng nhóm của một nhóm kỹ thuật
Đơn vị liên kết