TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Công nghệ Sinh học – Chuẩn đầu ra
Công nghệ Sinh học – Chuẩn đầu ra

Sinh viên sau khi ra trường có khả năng:

 1. Có khả năng lựa chọn và áp dụng các kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng, công cụ hiện đại của ngành công nghệ sinh học để thực hiện các hoạt động chuyên môn về công nghệ kỹ thuật.
 2. Có khả năng lựa chọn và ứng dụng kiến thức toán, khoa học, kỹ thuật và công nghệ vào các vấn đề công nghệ sinh học đòi hỏi tính ứng dụng của nguyên lý, quy trình áp dụng trong thực tế.
 3. Có khả năng tiến hành các thí nghiệm, đo lường, phân tích và giải thích thí nghiệm, áp dụng kết quả thí nghiệm để cải tiến quy trình vào thực tiễn để cải tiến các quá trình trong lĩnh vực Công nghệ sinh học.
 4. Có khả năng tính toán, thiết kế, tối ưu hoá một quá trình, một quy trình sản xuất công nghiệp thuộc lĩnh vực Công nghệ sinh học để đáp ứng các nhu cầu mong muốn.
 5. Có khả năng làm việc hiệu quả như là một thành viên hoặc là người lãnh đạo đội ngũ kỹ thuật
 6. Có khả năng phát hiện, phân tích và giải quyết các vấn đề cơ bản trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật sinh học
 7. Có khả năng truyền đạt hoặc trao đổi các vấn đề chuyên môn bằng nhiều hình thức như viết, diễn thuyết hoặc sử dụng đồ họa với các đối tượng trong và ngoài ngành kỹ thuật; Có khả năng chọn lọc và sử dụng các tài liệu kỹ thuật tham khảo thích hợp.
 8. Nhận thức rõ và có khả năng tiến hành tự định hướng phát triển nghề nghiệp chuyên môn.
 9. Nhận thức rõ và cam kết trách nhiệm chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp, đạo đức sinh học, an toàn sinh học
 10. Nhận thức rõ về tác động nhiều mặt của các giải pháp công nghệ kỹ thuật trong bối cảnh xã hội và toàn cầu hóa
 11. Nhận thức rõ năng lực, sự tương thích và sự hoàn thiện không ngừng về kiến thức nghề nghiệp.
Đơn vị liên kết