TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
BM ĐB Chất lượng và AT Thực phẩm – Liên kết doanh nghiệp
BM ĐB Chất lượng và AT Thực phẩm – Liên kết doanh nghiệp
Đơn vị liên kết