TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
BM ĐB Chất lượng và AT Thực phẩm – Đội ngũ giảng viên
BM ĐB Chất lượng và AT Thực phẩm – Đội ngũ giảng viên
TT
Họ và tên
Học hàm – Học vị
Chức vụ
1
NCS
Trưởng bộ môn
2
Tiến sĩ
Phó viện trưởng
3
Tiến sĩ
Giảng viên
4
Tiến sĩ
Giảng viên
5
Tiến sĩ
Giảng viên
6
Tiến sĩ
Giảng viên
7
Tiến sĩ
Giảng viên
8
NCS
Giảng viên
9
NCS
Giảng viên
10
NCS
Giảng viên
11
NCS
Giảng viên
12
NCS
Giảng viên
13
Thạc sĩ
Giảng viên
14
Thạc sĩ
Giảng viên
15
Cao học
Giảng viên
Đơn vị liên kết