TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
BM ĐB Chất lượng và AT Thực phẩm – Đội ngũ giảng viên
BM ĐB Chất lượng và AT Thực phẩm – Đội ngũ giảng viên
TT Họ và tên Học hàm – Học vị Chức vụ
1 Lê Nhất Tâm NCS Trưởng bộ môn
2 Nguyễn Bá Thanh Tiến sĩ Phó Viện Trưởng
3 Đặng Thị Minh Luyến Tiến sĩ Giảng viên
4 Nguyễn Hà Diệu Trang Tiến sĩ Giảng viên
5 Phan Thụy Xuân Uyên Tiến sĩ Giảng viên
6 Nguyễn Lê Phương Liên Tiến sĩ Giảng viên
7 Nguyễn Khắc Kiệm Tiến sĩ Giảng viên
8 Nguyễn Thị Ngần Tiến sĩ Giảng viên
9 Nguyễn Ngọc Tuấn Tiến sĩ Giảng viên
10 NCS Giảng viên
11 Phạm Minh Tuấn NCS Giảng viên
12 Đoàn Như Khuê NCS Giảng viên
13 Nguyễn Thị Hương Thạc sĩ Giảng viên
14 Phạm Mỹ Hảo Thạc sĩ Giảng viên
15 Đỗ Thị Thu Cao học Giảng viên
Đơn vị liên kết