TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
BM ĐB Chất lượng và AT Thực phẩm – Đội ngũ giảng viên
BM ĐB Chất lượng và AT Thực phẩm – Đội ngũ giảng viên
TT
Họ và tên
Học hàm – Học vị
Chức vụ
1
NCS
Trưởng bộ môn
2
Tiến sĩ
Phó viện trưởng
3
Tiến sĩ
Giảng viên
4
Tiến sĩ
Giảng viên
5
Tiến sĩ
Giảng viên
6
Tiến sĩ
Giảng viên
7
NCS
Giảng viên
8
NCS
Giảng viên
9
NCS
Giảng viên
10
NCS
Giảng viên
11
NCS
Giảng viên
12
Thạc sĩ
Giảng viên
13
Thạc sĩ
Giảng viên
14
Cao học
Giảng viên
Đơn vị liên kết