TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
BM Khoa học Thực phẩm và Dinh dưỡng – Đội ngũ giảng viên
BM Khoa học Thực phẩm và Dinh dưỡng – Đội ngũ giảng viên

.iuh-table-view{margin: 0;text-align: left;}.iuh-table-view .col-xs-12{padding: 5px 0;border-bottom: #e8e8e8 solid 1px;}.iuh-table-view .col-xs-12:nth-child(even){background: #f3f3f3}

TT
Họ và tên
Học hàm – Học vị
Chức vụ
1
Tiến sĩ
Trưởng bộ môn
2
Tiến sĩ
Giảng viên
3
NCS
Giảng viên
4
NCS
Giảng viên
5
NCS
Giảng viên
6
NCS
Giảng viên
7
Thạc sĩ
Giảng viên-Công đoàn
8
Thạc sĩ
Giảng viên
Đơn vị liên kết