TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
BM Dinh dưỡng và Khoa học Thực phẩm – Đội ngũ giảng viên
BM Dinh dưỡng và Khoa học Thực phẩm – Đội ngũ giảng viên
TT
Họ và tên
Học hàm – Học vị
Chức vụ
1
Tiến sĩ
Trưởng bộ môn
2
Tiến sĩ
Giảng viên
3
NCS
Giảng viên
4
NCS
Giảng viên
5
Thạc sĩ
Giảng viên
6
Thạc sĩ
Giảng viên
7
Thạc sĩ
Giảng viên-Công đoàn
8
Thạc sĩ
Giảng viên
Đơn vị liên kết