TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
BM Công nghệ Sinh học – Đội ngũ giảng viên
BM Công nghệ Sinh học – Đội ngũ giảng viên
TT
Họ và tên
Học hàm – Học vị
Chức vụ
1
Tiến sĩ
Trưởng bộ môn
2
Tiến sĩ
Phó viện trưởng
3
Tiến sĩ
Giảng viên
4
Tiến sĩ
Giảng viên
5
Tiến sĩ
Giảng viên
6
Tiến sĩ
Giảng viên
7
Tiến sĩ
Giảng viên
8
Tiến sĩ
Giảng viên
9
Tiến sĩ
Giảng viên
10
Tiến sĩ
Giảng viên
11
Tiến sĩ
Giảng viên
12
Tiến sĩ
Giảng viên
13
Tiến sĩ
Giảng viên
14
NCS
Giảng viên
15
NCS
Giảng viên
16
NCS
Giảng viên
17
NCS
Giảng viên
18
NCS
Giảng viên
19
Thạc sĩ
Giảng viên
20
Thạc sĩ
Giảng viên
21
Thạc sĩ
Giảng viên
Đơn vị liên kết